محصولات

۱۰/۲۸

آسیاب غلطکی (والس) در مدل های ۲۵۰/۱۰۰۰-۳/۱۰۰۰

 مغز گندم گیر (الک کورپا) در مدل های ۴۶/۲۰۰-۶۰/۲۰۰

 الک ویبره آرد گیر (تایفون) در مدل های ۶۵/۱۰۰-۶۵/۱۲۰

 کمک والس سانتریفیوژ

 الک کنترل دو قلو

 مولتی بوجاری در مدل های ۱۰۰/۱۲۰-۱۲۰/۱۲۰

 بوجاری به همراه کانال هوا در مدل های ۱۰۰/۲۰۰-۱۵۰/۲۰۰

 شن گیر در مدل های ۱۰۰/۱۲۰-۱۲۰/۱۲۰

 تریور در مدل های ۶۵/۲۰۰-۸۰/۲۰۰

 پوستگیر سایشی در مدل های ۳۰/۶۰-۴۰/۸۰

 رادیال سوپراتور در مدل های ۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۵۰

جت فیلتر در مدل های ۴/۲۰۰-۹/۲۰۰-۱۶/۲۰۰-۱۰۰/۲۰۰

 بارریز ویبره سیلوی آرد

 الواتور در ظرفیت های (تنی) ۲۵-۵۰-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۴۰۰

نقاله زنجیره ای در ظرفیت های(تنی) ۲۵-۵۰-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۴۰۰

 نقاله حلزونی در ظرفیت های (تنی) ۵-۱۰-۱۵-۲۰-۱۰۰

هواکش در دورهای ۱۵۰۰-۳۰۰۰

 پلت پرس

آسیاب چکشی

میکسر