از این تاریخ سایت رسمی شرکت آرد صنعت ماشین شروع به کار کرده و اطلاعات و اخبار شرکت از این طریق در دسترس می باشد.